تبلیغات
مسائل زناشویی و پزشکی و ... - حکم نزدیکی با همسر از پشت از نظر فقهی

مسائل زناشویی و پزشکی و ...

وطی در دبر (عقب) زن به فتوای برخی از مراجع حرام است(1) و به فتوای بعضی کراهت شدید دارد.(2)برخی فرموده اند: اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد، کراهت شدید دارد.(3) و بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است .(4)

بنابر فتوای آیت الله تبریزی آمیزش با همسر از عقب ، بنابر احتیاطواجب جائز نیست.(5)

به فتوای کسانی که این کاررا جایز نمی دانند، اگر کسی مرتکبشد، باید استغفار و توبه نماید. اگر در حال حیض این کار صورت گرفت، ‌خوب است کفّارهبدهد. کفّاره آن اگر در ابتدای ایام حیض باشد، هجده نخود طلای سکّه دارو اگر در وسطعادت باشد، نُه نخود و قسمت آخرت حیض 5/4 نخود طلای سکه دار باید به فقیر بدهد. البته اگر ناخواسته و سهواً نزدیکی صورت گرفته اشکال ندارد.

به هر حال چه اینعمل جایز باشد و چه نباشد ، باید توجه داشت که این کار عملی غیر طبیعی است و چه بساتکرار آن مشکلاتی را در سیستم گوارش و دفع مدفوع برای زن به وجود آورد .بنابراین اطاعت از شوهر در این مسئله لازم نیست به توضیحات ذیل توجه فرمایید :

رابطه جنسی از طریق مقعد و احکام شرعی در مورد آن :

این رابطه از نظر شرعیاگر هم جایز باشد ،عملی ناپسند و مردود است و نباید انجام گیرد . در قوانینمجازاتهای اسلامی آمده است اگر مردی همسر خود را مجبور به انجام چنین رابطه ای باوی کند زوجه ( زن) می تواند از شوهر خود شکایت کند. کما اینکه هر چیزی که از نظراسلام مردود شناخته شود حتما به ضرر انسان می باشد که امروزه از نظر پزشکی نیز ثابتشده که این رابطه یک رابطه پرخطر است .

بررسی رابطه جنسی از نوع مقعد و آسیبهای جسمانی آن از منظر پزشکی :

هیچ پزشکیچنین رابطه ای را توصیه نمی کند و مسلما هیچ نظریه مبنی بر سالم بودن و بی ضرر بودناین رابطه ارائه نگردیده ، بر عکس این رابطه همیشه از نظر پزشکی نقض گردیده .

پزشکان گفته اند : دستگاه گوارشی دارای دو نوع اسفنکتر sphincter که یکی ازآنها داخلی و غیر ارادیست و دریچه ورودی غذا به معده و خروج آن می باشد و یکی دیگراز این اسفنکتر ها خارجیست که این یکی ارادیست وقتی که غذا بلعیده می شود ، از طریقمری پایین آمده و به سمت معده می رود . در محل ورود و خروج معده ، عضلات حلقوی وجوددارند که به آنها اصطلاحا "اسفنکتر"  (sphincter)  گفته می شود و به عنوان دریچه عملمی کنند.

زمانی که شما احساس می کنید که نیاز به عمل خروج مدفوع از دریچه مقعدرا دارید این زمانی است که اسفنکتر داخلی 2 باز شده و همانطور که گفته شد غیر ارادی است .اما عمل باز کردن دریچه مقعد ( اسفنکتر خارجی) و در کل دفع مدفوع ارادی است و دستشما می باشد یعنی از زمانی که احساس کردید نیاز به   اجابت مزاجدارید و خودتان را نگه میدارید تا به محل مناسب برسید و سپس به اراده خودتان باعث خارج شدن مدفوع می شود ایننگه داشتن و این عمل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکتر خارجی که ارادی است انجام می شود . این مسائل را مطرح کردیم که به اینجا برسیم که رابطه جنسی از راه مقعد یا کلا واردشدن هر شئی در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و باعث می شود که دریچهخروجی مقعد (Anal) به درستی کار خودش را انجام ندهد یعنی از قدرت ارادی خارجمی شود. پس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست میدهید .در این صورت نا خواسته و غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می شود در اینصورت همیشه لکه هایی از مدفوع در لباس زیر مشاهده می گردد. که مسلما این برایهیچ آدمی خوشایند نیست.

وطی در دبر (عقب) زن به فتوای برخی از مراجع حرام است(1) و به فتوای بعضی کراهت شدید دارد.(2)برخی فرموده اند: اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد، کراهت شدید دارد.(3) و بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است .(4)

بنابر فتوای آیت الله تبریزی آمیزش با همسر از عقب ، بنابر احتیاطواجب جائز نیست.(5)

به فتوای کسانی که این کاررا جایز نمی دانند، اگر کسی مرتکبشد، باید استغفار و توبه نماید. اگر در حال حیض این کار صورت گرفت، ‌خوب است کفّارهبدهد. کفّاره آن اگر در ابتدای ایام حیض باشد، هجده نخود طلای سکّه دارو اگر در وسطعادت باشد، نُه نخود و قسمت آخرت حیض 5/4 نخود طلای سکه دار باید به فقیر بدهد. البته اگر ناخواسته و سهواً نزدیکی صورت گرفته اشکال ندارد.

به هر حال چه اینعمل جایز باشد و چه نباشد ، باید توجه داشت که این کار عملی غیر طبیعی است و چه بساتکرار آن مشکلاتی را در سیستم گوارش و دفع مدفوع برای زن به وجود آورد .بنابراین اطاعت از شوهر در این مسئله لازم نیست به توضیحات ذیل توجه فرمایید :

رابطه جنسی از طریق مقعد و احکام شرعی در مورد آن :

این رابطه از نظر شرعیاگر هم جایز باشد ،عملی ناپسند و مردود است و نباید انجام گیرد . در قوانینمجازاتهای اسلامی آمده است اگر مردی همسر خود را مجبور به انجام چنین رابطه ای باوی کند زوجه ( زن) می تواند از شوهر خود شکایت کند. کما اینکه هر چیزی که از نظراسلام مردود شناخته شود حتما به ضرر انسان می باشد که امروزه از نظر پزشکی نیز ثابتشده که این رابطه یک رابطه پرخطر است .

بررسی رابطه جنسی از نوع مقعد و آسیبهای جسمانی آن از منظر پزشکی :

هیچ پزشکیچنین رابطه ای را توصیه نمی کند و مسلما هیچ نظریه مبنی بر سالم بودن و بی ضرر بودناین رابطه ارائه نگردیده ، بر عکس این رابطه همیشه از نظر پزشکی نقض گردیده .

پزشکان گفته اند : دستگاه گوارشی دارای دو نوع اسفنکتر sphincter که یکی ازآنها داخلی و غیر ارادیست و دریچه ورودی غذا به معده و خروج آن می باشد و یکی دیگراز این اسفنکتر ها خارجیست که این یکی ارادیست وقتی که غذا بلعیده می شود ، از طریقمری پایین آمده و به سمت معده می رود . در محل ورود و خروج معده ، عضلات حلقوی وجوددارند که به آنها اصطلاحا "اسفنکتر"  (sphincter)  گفته می شود و به عنوان دریچه عملمی کنند.

زمانی که شما احساس می کنید که نیاز به عمل خروج مدفوع از دریچه مقعدرا دارید این زمانی است که اسفنکتر داخلی 2 باز شده و همانطور که گفته شد غیر ارادی است .اما عمل باز کردن دریچه مقعد ( اسفنکتر خارجی) و در کل دفع مدفوع ارادی است و دستشما می باشد یعنی از زمانی که احساس کردید نیاز به   اجابت مزاجدارید و خودتان را نگه میدارید تا به محل مناسب برسید و سپس به اراده خودتان باعث خارج شدن مدفوع می شود ایننگه داشتن و این عمل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکتر خارجی که ارادی است انجام می شود . این مسائل را مطرح کردیم که به اینجا برسیم که رابطه جنسی از راه مقعد یا کلا واردشدن هر شئی در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و باعث می شود که دریچهخروجی مقعد (Anal) به درستی کار خودش را انجام ندهد یعنی از قدرت ارادی خارجمی شود. پس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست میدهید .در این صورت نا خواسته و غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می شود در اینصورت همیشه لکه هایی از مدفوع در لباس زیر مشاهده می گردد. که مسلما این برایهیچ آدمی خوشایند نیست.

از جهتی دیگر سایر بیمارهای عفونی ، ویروسی همانندهپاتیت، ایدز، سفلیس و سایر بیماری های مقاربتی از طریق مقعد راحت تر منتقل می شوندخیلی از افراد تصور می کنند که در رابطه مقعدی هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند کهباید عرض کنم اتفاقا چون درون مقعد حاوی باکتریهای زیادی می باشد، انتقال ویروسهایینظیر ایدز و ... راحتتر انجام می گیرد. این باکتریهای با شستشو از بین نمی روند.(6) این هم ذکر کنم که این باکتری ها در مقعد از نظر جذب ویتامین ها و ...  که در روده کوچک جذب نمی شوند برای انسان بسیار مفید هستند.

لااله الاالله استغفرالله ربی واتوب الیه

پی نوشت ها :

(1)آیات عظام: خویی،‌ اراکی و سیستانی؛ توضیح المسائل مراجع،مسئلة 450 و ذیل آن.

(2)امام خمینی ، همان .

(3)آیت الله فاضل،همان.

(4)آیت الله خامنه ای ، پاسخ سوال های مورد ابتلا س 65 .

(5)آیتالله تبریزی، استفتائات جدید، س 1463.

(6)ر.ک: طب در قرآن، ص.181و 182

سوال) نزدیكی كردن از پشت هم از نظر دین وهم از نظر عقل وهم از نظر علم مردود است .اماوجود میل درونی را نمی شود منكر شد .این كار برای مرد لذت بیشتر وبرای زن درد آور وخطرناك است وحتی شاید مرگ آفرین باشد زیرا اعصاب حسی بسیار زیادی درناحیه دفعی وجوددارد كه تحریك شدید آنها در بعضی افراد گفته شده است كه می تواند مرگ آور باشد..پسبرای پاسخ این میل درونی چه راهی وجود دارد؟

جواب) علاوه بر این که در درستی این قضیه که « نزدیکی از پشت برای مردانلذت بیشتری دارد » تردید جدی و اساسی وجود دارد ، این نکته نیز قابل دقت است که هرخواسته ای که مطابق میل درونی آدمی است ، الزاما درست و قابل تایید نمی باشد . بسیاری از خواسته های درونی انسان ها ، از تربیت ناصحیح ، آموخته های ناصواب و ... سرچشمه می گیرد .در موضوع بحث ما نیز آنچه مسلم است ، غریزه صحیح و دست نخوردهانسان دستور می دهد که ارتباط و لذت جنسی از همان راه طبیعی و معهود انجام گیرد . اما عواملی که در بالا اشاره شد ،ممکن است غریزه اولیه را تحت تاثیر قرار داده وخواهان تجربه راه های دیگر باشد .

منبع : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (www.pasokhgoo.ir)

احكام مربوط به كامجویى از پشت زن

قرآن كریم:

1)نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى‏ شِئْتُمْ....

"همسران شما محل بذر افشانى شما هستند، بنا بر این هر زمان‏بخواهید مى‏توانید با آنها آمیزش نمایید..."


2)...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

"... چون پاك شدند از آن جا كه خدا فرمان داده است با ایشان‏نزدیكى كنید..." (قائلان به حرمت به این آیه استشهاد مى‏كنند.)

3 - خداوند از زبان پیامبرش لوط كه قومش را مورد خطاب قرارداده بود، مى‏فرماید:

یَاقَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتی هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ...

"گفت: اى قوم من! اینها دختران من هستند (ومن حتى حاضرم‏دختران خودم را به عقد شما در آورم اینها) براى شما پاكیزه‏ترند"


قَالَ هؤُلآءِ بَنَاتِی إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ

"لوط به قوم خود گفت: من این دخترانم را به نكاح شما مى‏دهم تااگر خیال عملى دارید انجام دهید." معتقدان به جواز این كار به این آیه‏وآیه 78 سورة هود و223 سوره بقره استشهاد مى‏كنند


حدیث شریف:

1 - عبد اللَّه بن ابى یعفور مى‏گوید: از ابو عبد اللَّه‏علیه السلام درباره مردى‏پرسیدم كه از پشت با زنش نزدیكى مى‏كند. فرمود: "اگر زن راضى‏باشد اشكالى ندارد."

2 - همو مى‏گوید: از ابو عبد اللَّه‏علیه السلام درباره نزدیكى با زنان از عقب‏پرسیدم وحضرت‏علیه السلام فرمود: "اشكالى ندارد، ولى من دوست ندارم‏تو این كار را بكنى."

3 - على بن حكم مى‏گوید: از صفوان شنیدم كه مى‏گفت: به امام‏رضاعلیه السلام عرض كردم مردى از دوستان شما از من خواسته پرسشى رامطرح كنم كه او مى‏ترسد آن را مطرح كند واز شما شرم دارد.حضرت‏علیه السلام فرمود: "پرسش او چیست؟" او مى‏گوید: عرض كردم:آیا مرد مى‏تواند با زنش از عقب نزدیكى كند؟ حضرت‏علیه السلام فرمود:"آرى، این به دست خود اوست." عرض كردم: شما نیز این كار رامى‏كنید؟ فرمود: "نه ما این كار را نمى‏كنیم."

تفصیل احكام:

1 - بنا به نظر اقوى - كه نظر مشهور است - نزدیكى كردن با زن یا كنیز از عقب جایز مى‏باشد، ولى شدیداً كراهت دارد، و احوط، ترك ‏این كار است، به ویژه هنگام عدم رضایت زن یا زیان رساندن بدو،چنان كه خبر ابن ابى یعفور - كه پیشتر گفته شد - بر آن دلالت دارد.

2 - بنابر جواز این عمل، آیا مى‏توان در ایام حیض از عقب با زن‏نزدیكى كرد؟ اقوى چنین است.

3 - نزدیكى از عقب همچون جماع طبیعى است در وجوب‏غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدن‏حد زنا اگر زن بیگانه باشد، واینكه ملاك تحقق جماع، دخول حشفه(قسمت جلویى آلت تناسلى مرد)یا به مقدار آن، و در حرمت دخترومادر زن، ودیگر احكام مصاهره كه بر دخول مترتب است.

4 - این نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه كافى‏نیست، زیرا در اخبار آمده است كه باید زن ومرد )عسیله( همدیگررا بچشند )كنایه از انزال در رحم زن است( پس در این حالت آمیزش‏جنسى باید از طریق طبیعى صورت پذیرد.

5 - بعید به نظر مى‏رسد كه این كار از آمیزش جنسى واجب چهارماه یكبار، كفایت كند .

منبع : دفتر آیت الله سید محمد تقی مدرسی(www.almodarresi.com)

نزدیکی با خانم ها از پشت از نظر آیات عظام چه حکمی دارد؟آیات عظام: امام، بهجت، خامنه

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :